Đảng ủy Ban Quản lý: Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Nghe đọc

(LVH) - Sáng 24/6, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô - Sơn Tây - Hà Nội), Đảng ủy Ban Quản lý đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, theo Kế hoạch số 03-KH/ĐU ngày 16/6/2021 của Ban Quản lý. Hội nghị được thực hiện trong điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL; Về phía Ban Quản lý có các đồng chí: Trịnh Ngọc Chung, Ủy viên BCH Đảng Bộ Bộ VHTTDL, Bí Thư Đảng ủy, Quyền Trưởng ban; Phạm Văn Quyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban cùng các đồng chí Uỷ viên BTV, Uỷ viên BCH, Uỷ viên UBKT Đảng uỷ BQL, các đồng chí cấp ủy của 5 tổ chức đảng trực thuộc, cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Báo cáo viên phổ biến, quán triệt tại Hội nghị: PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương; Đỗ Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trịnh Ngọc Chung, Bí Thư Đảng ủy, Quyền Trưởng ban nhấn mạnh: Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta diễn ra ngay vào những ngày đầu năm 2021 có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong Ban Quản lý nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống với một tinh thần quyết liệt hành động khát vọng, cống hiến, để xây dựng phát triển Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Tuấn Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL đã nêu rõ một số nội dung cần quán triệt như: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII của Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Quy định số 08 của Ban chấp hành Trung ương về trách nhiệm đội ngũ cán bộ đảng viên, tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, làm cho mỗi cán bộ đảng viên có nhận thức một cách sâu sắc, đúng đắn về tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh, từ đó không ngừng học tập rèn luyện, khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Chi bộ trong sạch vững mạnh.
Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối khóa XI về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ và tăng cường sinh hoạt chuyên đề; đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, quan tâm công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị; coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng; tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, nâng cao sức chiến đấu của Đảng viên.

Đồng chí Trịnh Ngọc Chung, Bí Thư Đảng ủy, Quyền Trưởng ban phát biểu khai mạc Hội nghị

Trên cơ sở nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghiên cứu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Báo cáo viên đã truyền đạt đến các đại biểu về chủ đề Đại hội XIII của Đảng; về quan điểm chỉ đạo với 5 quan điểm gồm: những vấn đề có nguyên tắc trong công cuộc đổi mới; quan điểm về chiến lược tổng quát phát triển đất nước nhanh và bền vững; quan điểm động lực phát triển; quan điểm về nguồn lực phát triển; quan điểm về những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí đã nêu lên những điểm mới của mục tiêu tổng quát và phân tích kỹ về mục tiêu cụ thể. Cùng với đó đề cập đến định hướng phát triển đất nước 10 năm 2021 - 2030; định hướng nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực chủ yếu 5 năm 2021 - 2025; các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XIII…Đây là những dấu mốc rất quan trọng, năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng; năm 2045- kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là điểm mới có ý nghĩa rất quan trọng của Đại hội.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương báo cáo nội dung quán triệt,
tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII. Báo cáo viên cũng nêu ra mục tiêu của Đại hội tiến hành theo phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Kỷ cương - Nêu gương, với chủ đề: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong Nghị quyết Đảng bộ Khối đã nêu rõ toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Đỗ Việt Hà - Phó bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương báo cáo, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII.

Với tinh thần học tập nghiêm túc của các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đều có nhận thức sâu sắc quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng trong việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và sẽ vận dụng tốt trong thực hiện nhiệm vụ công tác và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững, tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Thúy Nga