VIDEO

Góc nhìn Văn hóa: Ứng xử với cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
17/07/2021 11:42

(LVH) - Sáng 17/7, chuong trình Góc nhìn Van hóa c?a Truy?n hình Nhân dân dã có cu?c trao d?i các v?n d? liên quan d?n "?ng x? v?i c?ng d?ng các dân t?c thi?u s? ? Làng Van hóa - Du l?ch các dân t?c Vi?t Nam", tham gia chuong trình có Ông Tr?nh Ng?c Chung, Quy?n Tru?ng ban Ban Qu?n lý Làng VHDL các DTVN; Nhà báo Nguy?n Quang Hung, Phó tru?ng Ban Th?i Nay, Báo Nhân dân. Du?i dây là n?i dung chuong trình.


Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Bạn cần hỗ trợ?