VIDEO

Cảm động tình cảm của đồng bào các dân tộc với Bác Hồ
19/05/2020 20:15

Tình c?m c?a d?ng bào các dân t?c t?i Làng Van hóa - Du l?ch các dân t?c Vi?t Nam hu?ng v? k? ni?m 130 nam ngày sinh c?a Ch? t?ch H? Chí Minh thông qua nh?ng l?i ca, ti?ng hat, nh?ng câu chuy?n gi?n d? tình c?m c?a d?ng bào dân t?c dành cho Bác thiêng liêng và trân quý bi?t bao.


Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Bạn cần hỗ trợ?