VIDEO

Để bản sắc văn hóa dân tộc Việt lan tỏa
19/04/2022 22:22

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) là ngày hội và trở thành một trong những sự kiện quan trọng do Bộ VHTTDL tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm về việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa.


Để bản sắc văn hóa dân tộc Việt lan tỏa
19/04/2022 22:22

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) là ngày hội và trở thành một trong những sự kiện quan trọng do Bộ VHTTDL tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm về việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa.

Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Bạn cần hỗ trợ?